vue过滤器

发布时间:2021-06-22 22:07:26 浏览量:143 标签: vue过滤器

   vue中的过滤器

            就是把我们获取到的数据咋渲染的时候进行过滤

            过滤的原理:

                1.渲染  {{变量 | 过滤函数名 | 过滤器}}  使用管道符|

                2.data:{

                    变量:值         从接口中获取的

                },

                filters:{

                    声明过滤的方法

                    f1(形参){   形参自动接收要过滤的数据,就只|前边的数据 ,如果有多层过滤,第二次过滤,是第一次过滤函数返回的过滤结果

                        必须要有返回值


                        return 过滤后的数据

                    },

                    f2(形参){

                        return 过滤后的数据

                    }

                }

                //自定义指令

                指令:

                    系统指令

                    自定义指令

                    自定义指令的使用方法

                        和使用系统指令一样 使用v-自定义指令名

                    自定义指令的声明方法

                        new Vue({

                            el:'',

                            data:{},

                            methods:{},

                            directives:{

                                '自定义指令名':{

                                    钩子函数:在特定的情况下,会自动触发的函数,就是钩子函数

                                    bind方法触发时机:在使用该自定义指令的时候会自定触发该函数

                                    bind(el,binding){

                                        el参数:绑定该自定义指令的元素

                                        binding 得到的是一个对象 

                                            在对象中的name是自定义指令名 rawName 自定义指令包含v-

                                            value 自定义指令的指令值

                                    },

                                    update方法触发时机:在自定义指令的指令值发生改变的时候自动触发

                                    update(el,binding){

                                        在对象中的name是自定义指令名 rawName 自定义指令包含v-

                                            value 改变后的自定义指令的指令值

                                    }

                                }

                            }

                        })搜索
关于我
吴英赫
最新标签
推广